2018:
2.1: Organisator brengt middels een stroomplan de energiebehoefte en verbruiksgegevens[1]  van het evenement in beeld.
Uitgangspunt moet zijn de Trias Energetica, waarbij in de eerste plaats gekeken wordt naar het voorkomen van de vraag naar energie. Vervolgens wordt voor de niet te voorkomen energievraag gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte stroom. Ten derde wordt, als 100% duurzame stroom niet mogelijk is, gekeken naar  het beperken van ‘gewone’ (grijze) stroom.

[1]  standaard formulieren hiervoor kunnen ter beschikking worden gesteld. Dit mag ook via een milieukeurmerk of monitoringtool (zoals de Milieubarometer) aangeleverd worden.

Onderdeel van het stroomplan is:
2.1a: Een analyse van de beschikbare infrastructuur op locatie en een rapportage hierover, ook indien geen voorzieningen aanwezig zijn
2.1b:  Een verantwoording van de inzet van externe stroomvoorziening (zoals aggregaten) en gebruikt voor minimaal 5% van de totale stroombehoefte batterij-opslag (autonoom, net-hybride of diesel-hybride)
2.1c: Een overzicht van de genomen energiebesparingsmaatregelen (bijv. LED verlichting, tijd of schemerschakelaars, maatregelen ter voorkomen van stroomgebruik).

2.2: De organisator verzamelt en rapporteert binnen 4 weken na het festival de volgende gegevens bij het bevoegd gezag:

  1. Totaal geïnstalleerd vermogen aan netcapaciteit, batterij-opslag en (diesel)aggregaten
  2. Aantal draaiuren per gebruikte aggregaat
  3. Totaal verbruikte liters dieselolie (uitgesplitst in liters GTL of HVO) of andere brandstof t.b.v. stroomopwekking
  4. Totaal gebruikte netstroom (kWh) in percentage groen en grijs

 

2019:

2.3:  De organisator gebruikt voor minimaal 50% van de totale stroombehoefte een netaansluiting met groene stroom[2];

2.4: Indien geen netaansluiting voorhanden, dient minimaal 50% van de gebruikte dieselolie t.b.v. stroomopwekking met GTL of HVO dieselolie te worden ingevuld;

2.5: De organisator gebruikt voor minimaal 10% van de totale stroombehoefte batterij-opslag (autonoom, net-hybride of diesel-hybride) of een andere groene externe stroomvoorziening, zoals een aggregaat op zonne-energie, tenzij 100% netstroom gebruikt wordt.

[2] Omdat grijze stroom te prefereren is boven aggregaten, mag hierop beargumenteerd afgeweken worden, bijvoorbeeld omdat stroom van derden gebruikt wordt die niet groen is. Indien men zelf de netstroom inkoopt is groen verplicht.

2020:

Evenementen draaien voor 100% op groene stroom[3].
Dit betekent concreet:
2.6a: De organisator gebruikt een maximaal aandeel van de totale stroombehoefte via een netaansluiting met groene stroom;
2.6b: Indien geen netaansluiting voorhanden is, dient 100% van de gebruikte stroomopwekking te komen van batterij-opslag (autonoom, net-hybride) of andere groene externe stroomvoorziening.

[3] Voor het gebruik van diesel aggregaten is met ingang van 2020 een ontheffing nodig.

NB: De bewijslast voor de duurzaamheid van het evenement ligt bij de organisator.